Sunday 13 May 2012

collectors` module | contempo 2012 | Varna | 13 05 2012

16:00- 18:00  галерия графит - княз борис I  65 - модул колекционери  - представяне на проекта „източноевропейски колекционери” - изследване на галерия кнол виена - лектор  ханс кнол (австрия)
-презентация симона вилау  ( румъния ) „румънските частни колекционери след 2000 година” -презентация  весела ножарова (българия) „ колекционирането на изкуство в посткомунистическа българия”
-  дискусия
16:00 - 18:00 graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collector`s module  - eastern european collectors - research project by  knoll gallery vienna - presentation by hans knoll (austia)
 - presentation by simona vilau  (romania) “romanian private collectors after 2000” 
- presentation by vessela nozharova -“art collecting in post-communist bulgaria”
- discussion

ЛЕКТОРИ МОДУЛ „КОЛЕКЦИОНЕРИ” / LECTORS   COLLECTORS` PANEL

Ханс Кнол  (Австрия) е собственик на галериите Knoll във Виена/ от 1985/ и Будапеща /от 1989/. Член е на Асоциацията на австрийските галерии, на която е бил председател от 2002 до 2005 г. Работи като куратор, като акцент в практиката му са няколко мащабни проекта между които и представянето на Австрия на Световното изложение EXPO 2000 в Хановер, където курира осем австрийски и международни изложби. От 1995 г. преподава културен мениджмънт в Института по културология във Виена, във Виенския музикален университет и Университета Уебстър във Виена. Публикувал е книгата "Втората общност - Изкуството на 20 век в Унгария"(1999). В момента подготвя научно изследване за колекционирането на съвременно изкуство в източно европейските страни - "Източноевропейски колекционери". Един от учредителите на Панаира за съвременно изкуство в Москва /1996/, в чийто комитет членува и до днес.Удостоен е с Golden Decoration of Honour на република Австрия като пионер на културния обмен след 1989 г.
http://www.knollgalleries.eu/ ; http://www.knollgalleries.eu/eec.html

Hans Knoll (Austria) is a gallery owner in Vienna (since1985) and in Budapest (since 1989). He is a member of the Association of Austrian Galleries and he was the Chairman of the Association of Austrian Contemporary Art Galleries (2002 - 2005). He works also as a curator for many international projects and he was the Austrian Curator for the Visual Arts at the World Exhibition EXPO 2000 Hannover, where he curated eight Austrian and international exhibitions. He works as an instructor at the cultural management of the Cultural Studies Institute, Vienna, in the field dedicated of gallery work and he is a professor at the Vienna Music University, the Institute for Cultural Management and the Webster University in Vienna. He is a pioneer of connection east and west art markets, member of art fair Art Moscow since its establishment in 1996. He published the book „The second public - Art of the 20th Century in Hungary" (1999) and now he works under project Eastern European Collectors - a research abou collectiong in former communist counties involved leading international curators.He was awarded with Golden Decoration of Honour of the Republic of Austria as a pioneer of cultural exchange after 1989. http://www.knollgalleries.eu/ ; http://www.knollgalleries.eu/eec.html

Симона Vilau (1983, Букурещ) е куратор и художник, със седалище в Букурещ, Румъния. От 2005 г. тя започва да работи в кураторския поле, чрез насърчаване на млади артисти и организиране на различни събития в Румъния и чужбина. През 2010/11, тя беше куратор на LC Фондация - Център за съвременно изкуство в Букурещ. Тя е доктор Кандидат по изящни изкуства от 2008 г. насам.

Simona Vilau ( 1983, Bucharest ) is a curator and artist based in Bucharest, Romania. Since 2005, she started working in the curatorial field, by promoting young artists and organizing various events in Romania and abroad. In 2010/11, she was the curator of LC Foundation - Contemporary Art Centre in Bucharest. She has been a Ph.D. candidate in Fine Arts since 2008.


Весела Ножарова (1974, Благоевград) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, галерия „Ирида”, Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство и  асистент куратор за участието в 11-то Архитектурно биенале във Венеци през 2008я. Курирала е множество изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”. Живее и работи в София.

Vessela Nozharova ( 1974, Blagoevgrad) is a freelance curator and art critic based in Sofia ,Bulgaria. She holds a Master Degree in Art History from the Art Academy, Sofia. She has worked at The Union of Bulgarian Artists, Irida Gallery, Ata – centre for contemporary art in Sofia. From 2003 to 2006 she was program manager for visual arts at the Red House Centre for Culture and Debate, Sofia. In 2007 she was curator of the Bulgarian Pavilion at the 52nd Venice Biennial for Contemporary Art and in the assistant curator of the 11th Architectural Biennial in Venice in 2008. She was a curator of a series of exhibitions in Bulgaria and abroad. In 2008 she was one of the founder members of Art Affairs and Documents Foundation.МОДУЛ „ КОЛЕКЦИОНЕРИ” / Collectors` module 
contempo 2012 - фестивал за съвременно изкуство за млади автори
contempo 2012 - festival for contemporary arts
11- 13 май, Варна / 11- 13 may 2012 Varna

организатор: Фондация Рая Георгиева 
organizator: Raya Georgieva Foundatiom
структура: Дора Дончева, Ханс Кнол (Австрия)
structure: Dora Doncheva, Hans Knoll /Austria/

партньори: галерия „Графит”, галерия „Кнол” (Австрия), галерия „Буларт”, хотел „Цитиус”, Сталкер Студио, creative crew , бизнес агенция Departure ( Австрия)
partners: gallery Knoll /Austria/, Graffit gallery, Bulart Gallery, Stalker Studio, hotel Citius, creative crew, Departute - business agency /Austria/
 www.contempo2012.blogspot.com  


 Модул Колекционери е ежегодно събитие, което се провежда от 2011 в рамките на фестивала за съвременно изкуство contempo. Има за цел да насърчава и развива колекцонерските нагласи в областта на съвременното изкуство чрез  организирането на лектории, дискусии, кръгли маси с участието на местни и  международни  водещи  експерти в областта.


Фестивалът  за съвременно изкуство contempo e некомерсиална платформа за насърчаване, популяризиране и представяне на творчеството на млади автори до 35 години. Целта на събитието е в динамичен вариант да представи творческите търсения и тенденции в младата арт генерация, да насърчава тяхното развитието и експеримента, да дава сцена за реализация на артистичните им провокации. Чрез contempo, освен традиционните за изобразителното изкуство места, се  усвояват и нестандартни пространства като се пропагандира се нова култура и естетика, близка до интересите и нагласите на младите хора в градска среда. Провежда се от 2009, като предишните издания на фестивала са били посетени от над 12 000 души.

contempo  е създаден по идея на художничката Рая Георгиева /1978-2009/ и се реализира от фондация „Рая Георгиева” с партньорството и подкрепата на множество формални и неформални организации, бизнес структури в областта на културата и креативните индустрии. Куратор на Contempo 2012 е Дора Дончева

Фондация „Рая Георгиева” е учредена през 2009, регистрирана е в регистрите на Варненския Окръжен съд през 2010. Нейните основни цели са да съхранява паметта за творчеството на художничката Рая Георгиева /1978 - 2009/, да подкрепя и дава възможност на млади творци да реализират идеите си, да създаде сцена за творчески диалог и експерименти. Фондация „Рая Георгиева” е инициатор и основен организатор на фестивала за съвременно изкуство - contempo и на образователната платформа contempo.lab  - лаборатория за арт мениджмънт за млади артисти, стартирали през 2009. Фондация "Рая Георгиева" работи още по програмите "1x2x3", по която реализира  дебютни проекти и "Граница" - платформа за културен обмен. Дейностите си извършва с подкрепата и партньорството на младежки организации, варненските частни галерии, публични културни институции, журналисти,творци и културни активисти.
http://www.rgfoundation.blogspot.com 

 --- (EN)
Collectors` Module is an annual event, held since 2011 in the frame of contemporary art festival - contempo. Its main purpose is to promote and develop colectors` attitude in the field of contemporary art by organizing lectures, discussions, round tables and exhibitions with a participation of local and international leading experts and collectors.
  
contempo - contemporary art festival is a non commercial platform to encourage, promotе and present the production of young authors up to 35 years old. The event is settled to present a dynamic version of creative searches and trends in the younger generation of art, to promote their work and provide a stage for the realization of their artistic provocations. In contempo except for traditional art spaces are absorbed unconventional spaces as well, being promoted to a new culture and aesthetics, close to the interests and attitudes of young people in urban environments.  Since its first edition in 2009 the festival was attended by more 12,000 people.

contempo was an idea of the artist Raya Georgieva /1978-2009/ and it's implemented by the Raya Georgieva Foundation in partnership and support of many formal and informal organizations and culture activists.

Raya Georgieva foundation (RGF) was created in 2009 and it was registered in the records of the Varna court in 2010.Its main objectives are to keep the memory of the artist's talent and creativity of Raya Georgieva (1978-2009), to support young artists, to realize their ideas, to create a stage for dialogue and creative experimentation. RGF is the main organizer of the international festival of contemporary art for artists under 35 - contempo  and contempo.lab - an educational platform for art management for young artists and culture workers , both forum are since 2009. RGF  has two other  programmes: "1x2x3"which  supports debut art projects and "Borderline" - an platform for cultural exchange. The activities of RGF were carried out with the support and partnership of youth formal and informal organizations, Varna`s private galleries, public cultural institutions, journalists, artists and cultural activists.

collectors` module | contempo   2012  |  Varna | 11-13  05 2012 
фестивал за съвременно изкуство за млади автори | contemporary art festival for young artists  
спонсори и партньори / sponsors and partners:
галерия кнол (австрия), бизнес агенция departure (австрия), галерия "графит", галерия „буларт”,сталкер студио, хотел цитиус
departure- business agency (austria), knoll gallery (austria), graffit gallery, bulart gallery , stalker studio, citius hotel , creative crew

контакти/contacts:
фондация "рая георгиева"  / raya georgieva foundation
phone. (+359)052 75 8821/ e-mail: raya.foundation@gmail.com
http://www.rgfoundation.blogspot.com

contempo 2012
куратор/ curator  дора дончева /dora doncheva
phone: (+359) 887 244 882
e-mails: dorabulart@gmail.com
www.contempo2012.blogspot.com


contempo  2012  | Varna | 10 -14. 05. 2012

No comments:

Post a Comment