Sunday 13 May 2012

collectors` module | contempo 2012 | Varna | 13 05 2012

16:00- 18:00  галерия графит - княз борис I  65 - модул колекционери  - представяне на проекта „източноевропейски колекционери” - изследване на галерия кнол виена - лектор  ханс кнол (австрия)
-презентация симона вилау  ( румъния ) „румънските частни колекционери след 2000 година” -презентация  весела ножарова (българия) „ колекционирането на изкуство в посткомунистическа българия”
-  дискусия
16:00 - 18:00 graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collector`s module  - eastern european collectors - research project by  knoll gallery vienna - presentation by hans knoll (austia)
 - presentation by simona vilau  (romania) “romanian private collectors after 2000” 
- presentation by vessela nozharova -“art collecting in post-communist bulgaria”
- discussion

ЛЕКТОРИ МОДУЛ „КОЛЕКЦИОНЕРИ” / LECTORS   COLLECTORS` PANEL

Ханс Кнол  (Австрия) е собственик на галериите Knoll във Виена/ от 1985/ и Будапеща /от 1989/. Член е на Асоциацията на австрийските галерии, на която е бил председател от 2002 до 2005 г. Работи като куратор, като акцент в практиката му са няколко мащабни проекта между които и представянето на Австрия на Световното изложение EXPO 2000 в Хановер, където курира осем австрийски и международни изложби. От 1995 г. преподава културен мениджмънт в Института по културология във Виена, във Виенския музикален университет и Университета Уебстър във Виена. Публикувал е книгата "Втората общност - Изкуството на 20 век в Унгария"(1999). В момента подготвя научно изследване за колекционирането на съвременно изкуство в източно европейските страни - "Източноевропейски колекционери". Един от учредителите на Панаира за съвременно изкуство в Москва /1996/, в чийто комитет членува и до днес.Удостоен е с Golden Decoration of Honour на република Австрия като пионер на културния обмен след 1989 г.
http://www.knollgalleries.eu/ ; http://www.knollgalleries.eu/eec.html

Hans Knoll (Austria) is a gallery owner in Vienna (since1985) and in Budapest (since 1989). He is a member of the Association of Austrian Galleries and he was the Chairman of the Association of Austrian Contemporary Art Galleries (2002 - 2005). He works also as a curator for many international projects and he was the Austrian Curator for the Visual Arts at the World Exhibition EXPO 2000 Hannover, where he curated eight Austrian and international exhibitions. He works as an instructor at the cultural management of the Cultural Studies Institute, Vienna, in the field dedicated of gallery work and he is a professor at the Vienna Music University, the Institute for Cultural Management and the Webster University in Vienna. He is a pioneer of connection east and west art markets, member of art fair Art Moscow since its establishment in 1996. He published the book „The second public - Art of the 20th Century in Hungary" (1999) and now he works under project Eastern European Collectors - a research abou collectiong in former communist counties involved leading international curators.He was awarded with Golden Decoration of Honour of the Republic of Austria as a pioneer of cultural exchange after 1989. http://www.knollgalleries.eu/ ; http://www.knollgalleries.eu/eec.html

Симона Vilau (1983, Букурещ) е куратор и художник, със седалище в Букурещ, Румъния. От 2005 г. тя започва да работи в кураторския поле, чрез насърчаване на млади артисти и организиране на различни събития в Румъния и чужбина. През 2010/11, тя беше куратор на LC Фондация - Център за съвременно изкуство в Букурещ. Тя е доктор Кандидат по изящни изкуства от 2008 г. насам.

Simona Vilau ( 1983, Bucharest ) is a curator and artist based in Bucharest, Romania. Since 2005, she started working in the curatorial field, by promoting young artists and organizing various events in Romania and abroad. In 2010/11, she was the curator of LC Foundation - Contemporary Art Centre in Bucharest. She has been a Ph.D. candidate in Fine Arts since 2008.


Весела Ножарова (1974, Благоевград) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, галерия „Ирида”, Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство и  асистент куратор за участието в 11-то Архитектурно биенале във Венеци през 2008я. Курирала е множество изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”. Живее и работи в София.

Vessela Nozharova ( 1974, Blagoevgrad) is a freelance curator and art critic based in Sofia ,Bulgaria. She holds a Master Degree in Art History from the Art Academy, Sofia. She has worked at The Union of Bulgarian Artists, Irida Gallery, Ata – centre for contemporary art in Sofia. From 2003 to 2006 she was program manager for visual arts at the Red House Centre for Culture and Debate, Sofia. In 2007 she was curator of the Bulgarian Pavilion at the 52nd Venice Biennial for Contemporary Art and in the assistant curator of the 11th Architectural Biennial in Venice in 2008. She was a curator of a series of exhibitions in Bulgaria and abroad. In 2008 she was one of the founder members of Art Affairs and Documents Foundation.МОДУЛ „ КОЛЕКЦИОНЕРИ” / Collectors` module 
contempo 2012 - фестивал за съвременно изкуство за млади автори
contempo 2012 - festival for contemporary arts
11- 13 май, Варна / 11- 13 may 2012 Varna

организатор: Фондация Рая Георгиева 
organizator: Raya Georgieva Foundatiom
структура: Дора Дончева, Ханс Кнол (Австрия)
structure: Dora Doncheva, Hans Knoll /Austria/

партньори: галерия „Графит”, галерия „Кнол” (Австрия), галерия „Буларт”, хотел „Цитиус”, Сталкер Студио, creative crew , бизнес агенция Departure ( Австрия)
partners: gallery Knoll /Austria/, Graffit gallery, Bulart Gallery, Stalker Studio, hotel Citius, creative crew, Departute - business agency /Austria/
 www.contempo2012.blogspot.com  


 Модул Колекционери е ежегодно събитие, което се провежда от 2011 в рамките на фестивала за съвременно изкуство contempo. Има за цел да насърчава и развива колекцонерските нагласи в областта на съвременното изкуство чрез  организирането на лектории, дискусии, кръгли маси с участието на местни и  международни  водещи  експерти в областта.


Фестивалът  за съвременно изкуство contempo e некомерсиална платформа за насърчаване, популяризиране и представяне на творчеството на млади автори до 35 години. Целта на събитието е в динамичен вариант да представи творческите търсения и тенденции в младата арт генерация, да насърчава тяхното развитието и експеримента, да дава сцена за реализация на артистичните им провокации. Чрез contempo, освен традиционните за изобразителното изкуство места, се  усвояват и нестандартни пространства като се пропагандира се нова култура и естетика, близка до интересите и нагласите на младите хора в градска среда. Провежда се от 2009, като предишните издания на фестивала са били посетени от над 12 000 души.

contempo  е създаден по идея на художничката Рая Георгиева /1978-2009/ и се реализира от фондация „Рая Георгиева” с партньорството и подкрепата на множество формални и неформални организации, бизнес структури в областта на културата и креативните индустрии. Куратор на Contempo 2012 е Дора Дончева

Фондация „Рая Георгиева” е учредена през 2009, регистрирана е в регистрите на Варненския Окръжен съд през 2010. Нейните основни цели са да съхранява паметта за творчеството на художничката Рая Георгиева /1978 - 2009/, да подкрепя и дава възможност на млади творци да реализират идеите си, да създаде сцена за творчески диалог и експерименти. Фондация „Рая Георгиева” е инициатор и основен организатор на фестивала за съвременно изкуство - contempo и на образователната платформа contempo.lab  - лаборатория за арт мениджмънт за млади артисти, стартирали през 2009. Фондация "Рая Георгиева" работи още по програмите "1x2x3", по която реализира  дебютни проекти и "Граница" - платформа за културен обмен. Дейностите си извършва с подкрепата и партньорството на младежки организации, варненските частни галерии, публични културни институции, журналисти,творци и културни активисти.
http://www.rgfoundation.blogspot.com 

 --- (EN)
Collectors` Module is an annual event, held since 2011 in the frame of contemporary art festival - contempo. Its main purpose is to promote and develop colectors` attitude in the field of contemporary art by organizing lectures, discussions, round tables and exhibitions with a participation of local and international leading experts and collectors.
  
contempo - contemporary art festival is a non commercial platform to encourage, promotе and present the production of young authors up to 35 years old. The event is settled to present a dynamic version of creative searches and trends in the younger generation of art, to promote their work and provide a stage for the realization of their artistic provocations. In contempo except for traditional art spaces are absorbed unconventional spaces as well, being promoted to a new culture and aesthetics, close to the interests and attitudes of young people in urban environments.  Since its first edition in 2009 the festival was attended by more 12,000 people.

contempo was an idea of the artist Raya Georgieva /1978-2009/ and it's implemented by the Raya Georgieva Foundation in partnership and support of many formal and informal organizations and culture activists.

Raya Georgieva foundation (RGF) was created in 2009 and it was registered in the records of the Varna court in 2010.Its main objectives are to keep the memory of the artist's talent and creativity of Raya Georgieva (1978-2009), to support young artists, to realize their ideas, to create a stage for dialogue and creative experimentation. RGF is the main organizer of the international festival of contemporary art for artists under 35 - contempo  and contempo.lab - an educational platform for art management for young artists and culture workers , both forum are since 2009. RGF  has two other  programmes: "1x2x3"which  supports debut art projects and "Borderline" - an platform for cultural exchange. The activities of RGF were carried out with the support and partnership of youth formal and informal organizations, Varna`s private galleries, public cultural institutions, journalists, artists and cultural activists.

collectors` module | contempo   2012  |  Varna | 11-13  05 2012 
фестивал за съвременно изкуство за млади автори | contemporary art festival for young artists  
спонсори и партньори / sponsors and partners:
галерия кнол (австрия), бизнес агенция departure (австрия), галерия "графит", галерия „буларт”,сталкер студио, хотел цитиус
departure- business agency (austria), knoll gallery (austria), graffit gallery, bulart gallery , stalker studio, citius hotel , creative crew

контакти/contacts:
фондация "рая георгиева"  / raya georgieva foundation
phone. (+359)052 75 8821/ e-mail: raya.foundation@gmail.com
http://www.rgfoundation.blogspot.com

contempo 2012
куратор/ curator  дора дончева /dora doncheva
phone: (+359) 887 244 882
e-mails: dorabulart@gmail.com
www.contempo2012.blogspot.com


contempo  2012  | Varna | 10 -14. 05. 2012

contempo2012 - 13 май неделя / 13 may sunday

 16:00 галерия графит - княз борис I  65 - колекционерски модел - колекционирането в източна европа - източно европейски колекционери - научно изследване по проект на  галерия кнол виена - презентации: ханс кнол/ австрия -  симона вилау /румъния - весела ножарова / българия - дискусия /  graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collectors` module -  eastern european collectors - research by knoll gallery vienna -  lectors hans knoll / austria -  simona vilau /romania - vessela nozharova /bulgaria - discussion

19:00 галерия хармония - капитан Iви ранг добрев 4 - красимир русев - приказки за персони -инсталация / harmony gallery - 4  kapitan parvi  rang dobrev  st - krassimir roussev - persons` tales -installation
21:00  мюзик кафе look - княз борис I  60 - унгарска вълна - видеоарт - селекция на адриeн тьорок (унгария)/ music café look - hungarian wave - video art - selection - adrien torok (hungary)

Saturday 12 May 2012

contempo2012 - 12 май събота / 12 may saturday14:00 темпорари спейс - балабанов 21 - презенцаия доркбот / temporary space - 21 balabanov st - presentation dorkbot 
Доркбот Варна №1 ще гостува на „Hello World“ в „Темпорари спейс“ (ул. Марко Балабанов 21, Варна). По време на Доркбот Варна №1, ще можете да разберете повече за технологията зад работите на младите автори.Кратки презентации от всеки един от младите автори ще ви запознаят с индивидуалните проблеми и технически решения, част от интерактивните инсталации “Like Бомба”, “Бутон”, “Изтриване”, “Да свириш на художник”, “Destination” и “Казан балон, спукан камък”.

17:00  йо-хо-хостел - русе 23 - калоян праматаров - асфодел - поезия - борис праматаров - илюстрация/ yo-ho-hostel - 5 rousse st - kaloyan pramatarov - poetry - boris pramatarov - multimedia   illustration

18 :00 галерия юка - в.друмев 23 - роберт  кройцингер (българия / германия) - wandakupunktur- инсталация/ yuka gallery - 23 v.drumev st -  robert kreuzinger (bulgaria/germany ) - wandakupunktur -  installation20 :00 галерия хармония - капитан Iви ранг добрев 4 - милица димитрова - танцуващи цветове - принтове - сeт на dj  sinfuldragons& the cat (live vocals) /harmony gallery - 4 kapitan parvi  rang dobrev  st - milica dimitrova - dancing colors - prints -  dj set sinfuldragons&the cat (live vocals)
Friday 11 May 2012

contempo 2012 - 11 май петък / 11 may friday

11 май петък / 11 may friday
14:00 галерия  графит - княз борис I 65 -  модул  колекционери  - лекция - съвременното изкуство и музеят -   мария василева  куратор на  проекта  муз.темпо/  graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collector`s module -  lecture -contemporary art and museum -  marya vassileva  the curator of  mus.tempo project 

 17 : 00 отдел изкуство - регионална библиотека п.славейков - паренсов 3 - кристина ларока (италия) - la gente dell`est (хората на изток ) - живопис - фотография / art department - regional library p.slaveykov - 3 parensov  st - cristina larocca (Italy) - la gente dell’ est (people from the east)  - painting -photography  

Cristina Larocca (1979 Syracuse, Italy) lives and works in Italy.The project "People from the East" is a result of her journey in Bulgaria during "European mobility" program.17:00 - 20:00 сталкер студио - колони 5 - лилия поборникова - скулптура - павлина  чакърова - фотография / stalker studio - 5 koloni st - liliya pobornikova -sculpture - pavlina chakarova - photography      

Pavlina Chakarova (1979 Stara Zagora ) lives and works in Sofia.
"Self-Portraits", photography.
Liliya Pobornikova (1979, Ruse) lives and works in Sofia.  
"behind  the line", wooden sculpture 18:00 галерия осем - шкорпил 8 - красимир костов - фотография/ gallery 8 - 8 shkorpil st - krassimir kostov - photography

Krassimir Kostov ( 1975 Varna). High School for the Performing arts Plovdiv 1996 ; MA Art Pedagogy Sofia University 2000 . Lives and works in Ezeretz,near Kavarna.
"Pictures for memory" is his first solo exhibition.
 18:30 галерия буларт - шипка 22 - (моята) българия - димитър солаков - фотография - видео / bulart gallery - 22 shipka st -(my) bulgaria -   dimitar solakov - photography - video

Dimitar Solakov  (1987, Sofia) graduated  at the New Bulgarian University,Sofia 2011.
In his series (My) Bulgaria, Dimitar Solakov (1987) analyses his conflicting feelings about life in the countryside and in the city.


19:00 галерия тереза - цар иван шишман 13 -  през каквито очи погледнеш, това ще видиш - проект - ния пушкарова - цветелина борисова  / tereza art gallery - 13 tzar ivan shishman st  - by looking through different eyes you see a different thing –  nia pushkarova  -  tzvetelina borisova  

“By Looking through different eyes you see a different thing”- Curatorial project by team of Water Tower Art Fest

20:00  темпорари спейс - марко балабанов 21 -  hello,world  - куратор рене бeeкман / холандия/ - артисти: албена баева - николета бончева - нели борисова - стефан дончев - яна крачунова - мартин пенев /  temporary space - 21 marko balabanov st - hello world - curator rene beekman (the netherlands) - artists: albena baeva - nickoleta boncheva - neli borissova- stephan donchev - yana krachunova- martin penev  
22: 00 horizont lounge клуб - приморски парк / морската градина - нейко бодуров -джем сешън / horizont lounge bar - primorski park / sea garden/ - neyko bodurov - jam session- free entrance 
Neyko Bodurov (1982 Varna) is trumpet player gradusted at Hochschule für Musik Detmold with Max Sommerhalder and jazz department at the Conservatorium van Amsterdam
отворени са за посещения:
радио варна - стъклен куб - бул. приморски 22 - фарс - инсталация / radio varna - glass cube - 22 primorski blvd - fars - installation all day 
10:00- 19:00 галерия графит - княз борис I 65 - проект муз.темпо - куратор мария василева / зала фоайе - петко дурмана - къде живее марсианският президент - видео инсталация / graffit gallery - 65 knyaz boris I blvd - mus.tempo project - curator marya vassileva / entrance hall 2nd floor - perko dourmana - where does the martian president live - video installation -video installation
10:00 -19:00 галерията на ева - македония 25 - лиана димитрова (българия /канада) - живопис / eva`s gallery - 25 makedonia st - liana dimitrova ( bulgaria/ canada) - painting
14:00 - 18:00 галерия архис - княз борис I 67 - биляна рубинова - masterpiecelessness -инсталация / arhis gallery - 67 knyaz boris I blvd - bilyana rubinova - masterpiecelessness - installation

Thursday 10 May 2012

contempo 2012 | 10 05 четвъртък / thursday


10 май  четвъртък / 10 may thursday

17 :30 радио варна - стъклен куб - приморски 22 - фарс  - инсталация -  старт на  contempo 2012 / radio varna - glass cube - 22  primorski blvd - fars - installation - start contempo 2012  

18:00 галерия  архис - княз борис  I 67 - биляна рубинова - masterpiecelessness -инсталация / arhis gallery - 67  knyaz boris I  blvd - bilyana rubinova - masterpiecelessness - installation

Biliana Rubinova  ( 1982 Varna ) lives and works in Varna, BG
за проекта -  „Безшедьовърността”  като липса на честно изкуство, подменено с материалистичен ексхибиционизъм, щедро оправдан чрез излагането му  в съвременните пространства..."

18:30 галерията на ева - македония 25 - лиана димитрова (българия /канада) - in/out  - живопис / eva`s  gallery - 25 makedonia st - liana dimitrova ( bulgaria/ canada) - in/out  - painting

Liana Dimitrova (1981  Varna) lives and works in Bulgaria and Canada.
за проекта : "in/ out" - без правила и ограничения, във  и извън , мащабно, експресионистично композиране и цветни хармонии,музицирани  чрез дисонансите на  ежедневието на съвременния човек.    


19:00 галерия графит - княз борис I 65 - муз.темпо - куратор мария василева - артисти:  лъчезар бояджиев - рада букова - ани васева- мариела гемишева - алла георгиева- катя дамянова- орлин дворянов- правдолюб иванов- викенти комитски- нина ковачева -даниела костова - петър минчев - надежда олег ляхова- борис мисирков и георги богданов- иван мудов - орлин неделчев - бора петкова - кирил прашков - rassim - боряна росса- калин серапионов - васил симитчиев- недко солаков - валентин стефанов - самуил стоянов - красимир терзиев- коста тонев  / graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - mus.tempo - curator marya vassileva - artists: lachezar boyadjiev - rada bukova- ani  vaseva- mariela gemisheva- alla georgieva- katya damyanova- orlin dvoryanov- pravdolyub ivanov-vikenti komitski - nina kovacheva-daniela kostova - petar minchev - nadezhda oleg lyahova - boris misirkov and georgi bogdanov - ivan moudov- orlin nedelchev - bora petkova- kiril prashkov - rassim - boryana rossa - kalin serapionov - vasil simitchiev - nedko solakov - valentin stefanov - samuil stoyanov - krasimir terziev - kosta tonev  


21:00  кафе-театър - фестивален център - бул. сливница 2  - нощно кино в четвъртък - град на мечтите - документален  филм 2011 - 75 мин - режисьор светослав денчев - оператор петко гюлчев  (събитието е от паралелната програма на фестивала - вход 6 лв /4 лв)/ café - theatre - festival and congress center- 2 slivnitza blvd – thursday night cinema project - city of dreams – premiere - documentary movie - duration 75` - directed by stevoslvav denchev - camera man petko tulchev  (the event is a part of the collateral program of the festival - entrance 6  bgn/ 4 bgn)

„град на мечти” е историята за двете лица на един български град. за социализма от вчера и поп фолка от днес. "град на мечти" е филм за мечтите и илюзиите – преди и сега. това е историята на димитровград, но също и историята на българия.

Tuesday 8 May 2012

contempo 2012 | varna | 10-14 may 2012 | program


contempo 2012 | varna | 10-14 may 2012 | program |  www.contempo2012.blogspot.com 

10 май  четвъртък / 10 may thursday
17 :30 радио варна - стъклен куб - приморски 22 - фарс  - инсталация -  старт на  contempo 2012 / radio varna - glass cube - 22  primorski blvd - fars - installation - start contempo 2012  
18:00 галерия  архис - княз борис  I 67 - биляна рубинова - masterpiecelessness -инсталация / arhis gallery - 67  knyaz boris I  blvd - bilyana rubinova - masterpiecelessness - installation
18:30 галерията на ева - македония 25 - лиана димитрова (българия /канада) - in/out  - живопис / eva`s  gallery - 25 makedonia st - liana dimitrova ( bulgaria/ canada) - in/out  - painting
19:00 галерия графит - княз борис I 65 - муз.темпо - куратор мария василева - артисти:  лъчезар бояджиев - рада букова - ани васева- мариела гемишева - алла георгиева- катя дамянова- орлин дворянов- правдолюб иванов- викенти комитски- нина ковачева -даниела костова - петър минчев - надежда олег ляхова- борис мисирков и георги богданов- иван мудов - орлин неделчев - бора петкова - кирил прашков - rassim - боряна росса- калин серапионов - васил симитчиев- недко солаков - валентин стефанов - самуил стоянов - красимир терзиев- коста тонев  / graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - mus.tempo - curator marya vassileva - artists: lachezar boyadjiev - rada bukova- ani  vaseva- mariela gemisheva- alla georgieva- katya damyanova- orlin dvoryanov- pravdolyub ivanov-vikenti komitski - nina kovacheva-daniela kostova - petar minchev - nadezhda oleg lyahova - boris misirkov and georgi bogdanov - ivan moudov- orlin nedelchev - bora petkova- kiril prashkov - rassim - boryana rossa - kalin serapionov - vasil simitchiev - nedko solakov - valentin stefanov - samuil stoyanov - krasimir terziev - kosta tonev  
21:00  кафе-театър - фестивален център - бул. сливница 2  - нощно кино в четвъртък - град на мечтите - документален  филм 2011 - 75 мин - режисьор светослав денчев - оператор петко гюлчев  (събитието е от паралелната програма на фестивала - вход 6 лв /4 лв)/ café - theatre - festival and congress center- 2 slivnitza blvd – thursday night cinema project - city of dreams – premiere - documentary movie - duration 75` - directed by stevoslvav denchev - camera man petko tulchev  (the event is a part of the collateral program of the festival - entrance 6  bgn/ 4 bgn)

11 май петък / 11 may friday
14:00 галерия  графит - княз борис I 65 -  модул  колекционери  - лекция - съвременното изкуство и музеят -   мария василева  куратор на  проекта  муз.темпо/  graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collector`s module -  lecture -contemporary art and museum -  marya vassileva  the curator of  mus.tempo project 
 17 : 00 отдел изкуство - регионална библиотека п.славейков - паренсов 3 - кристина ларока (италия) - la gente dell`est (хората на изток ) - живопис - фотография / art department - regional library p.slaveykov - 3 parensov  st - cristina larocca (Italy) - la gente dell’ est (people from the east)  - painting -photography  
 17:00 - 20:00 сталкер студио - колони 5 - лилия поборникова - скулптура - павлина  чакърова - фотография / stalker studio - 5 koloni st - liliya pobornikova -sculpture - pavlina chakarova - photography  
 18:00 галерия осем - шкорпил 8 - красимир костов - фотография/ gallery 8 - 8 shkorpil st - krassimir kostov - photography
18:30 галерия буларт - шипка 22 - (моята) българия - димитър солаков - фотография - видео / bulart gallery - 22 shipka st -(my) bulgaria -   dimitar solakov - photography - video
19:00 галерия тереза - цар иван шишман 13 -  през каквито очи погледнеш, това ще видиш - проект - ния пушкарова - цветелина борисова  / tereza art gallery - 13 tzar ivan shishman st  - by looking through different eyes you see a different thing –  nia pushkarova  -  tzvetelina borisova  
20:00  темпорари спейс - марко балабанов 21 -  hello,world  - куратор рене бeeкман / холандия/ - артисти: албена баева - николета бончева - нели борисова - стефан дончев - яна крачунова - мартин пенев /  temporary space - 21 marko balabanov st - hello world - curator rene beekman (the netherlands) - artists: albena baeva - nickoleta boncheva - neli borissova- stephan donchev - yana krachunova- martin penev  
22: 00 horizont lounge клуб - приморски парк / морската градина - нейко бодуров -джем сешън / horizont lounge bar - primorski park / sea garden/ - neyko bodurov - jam session- free entrance 

12 май събота / 12 may saturday 
14:00 темпорари спейс - балабанов 21 - презенцаия доркбот / temporary space - 21 balabanov st - presentation dorkbot 
17:00  йо-хо-хостел - русе 23 - калоян праматаров - асфодел - поезия - борис праматаров - илюстрация/ yo-ho-hostel - 5 rousse st - kaloyan pramatarov - poetry - boris pramatarov - multimedia   illustration
18 :00 галерия юка - в.друмев 23 - роберт  кройцингер (българия / германия) - wandakupunktur- инсталация/ yuka gallery - 23 v.drumev st -  robert kreuzinger (bulgaria/germany ) - wandakupunktur -  installation
20 :00 галерия хармония - капитан Iви ранг добрев 4 - милица димитрова - танцуващи цветове - принтове - сeт на dj  sinfuldragons& the cat (live vocals) / harmony gallery - 4 kapitan parvi  rang dobrev  st - milica dimitrova - dancing colors - prints -  dj set sinfuldragons&the cat (live vocals)
23:00 demo tape клуб - русе 33 - пънк концерт -  глас народен  - ъ. д.(събитието е от паралелната програма на фестивала - вход 3 лв)/ demo tape club - 33 rousse st - punk concert  - glas naroden -ъ.д.-  ( the event is a part of collaretal progrogram of the festival - entrance  3 lv)

13 май неделя / 13 may sunday
16:00 галерия графит - княз борис I  65 - колекционерски модел - колекционирането в източна европа - източно европейски колекционери - научно изследване по проект на  галерия кнол виена - презентации: ханс кнол/ австрия -  симона вилау /румъния - весела ножарова / българия - дискусия /  graffit gallery  -  65 knyaz boris I blvd - collectors` module -  eastern european collectors - research by knoll gallery vienna -  lectors hans knoll / austria -  simona vilau /romania - vessela nozharova /bulgaria - discussion
19:00 галерия хармония - капитан Iви ранг добрев 4 - красимир русев - приказки за персони -инсталация / harmony gallery - 4  kapitan parvi  rang dobrev  st - krassimir roussev - persons` tales -installation
21:00  мюзик кафе look - княз борис I  60 - унгарска вълна - видеоарт - селекция на адриeн тьорок (унгария)/ music café look - hungarian wave - video art - selection - adrien torok (hungary)

14 май понеделник / 14 may monday

13:00 -15:00 галерийна обиколка - сборен пункт радио варна - стъклен куб - с гид / gallery tour - meeting point - radio varna -glass cube - with giude
16:00 -18:00  галерийна обиколка - сборен пункт галерия буларт  - с гид / gallery tour - meeting point - bulart gallery - with giude
 20:00  мюзик кафе look - княз борис I  60 - dj сет закриване на contempo 2012 / dj set closure contempo 2012


contempo  е създаден по идея на художничката рая георгиева /1978-2009/  и се организира от фондация „рая георгиева”. партньори contempo 2012 : сдружение за международен културен мениджмънт „морско синьо”,  радио варна, галерия "графит", галерия „буларт”, галерия "юка", галерия "архис", галерия "осем", галерия "хармония", галерията на ева, галерия "тереза" ,темпорари спейс, сталкер студио, мюзик кафе лук, йо хо хостел, артин вижън , creative crew, комплекс хоризонт,сдружение „за теб”, хотел цитиус. модул „колекционери” е в с партньорството и подкрепата на галерия „кнол” /австрия/ и бизнес агенцията  “departure” /Австрия/.  contempo e некомерсиална платформа за насърчаване, популяризиране и представяне на творчеството на млади автори до 35 години.модул "колекционери" е ежегоден форум, който се провежда в рамките на contempo и има за цел да насърчава и развива колекционерските нагласи в областта на съвременното изкуство ,дело на млади автори.организира фондация "рая георгиева

куратор на contempo 2012 е дора дончева;гост -куратори: мария васелева, проeкт "муз.темпо"; рене беекман  проект "hello world"; адриен тьорок (унгария) - "унгарска вълна" селекция на ново унгарско видео. 
медийни партньори : радио варна, formalno.com, why42.com, арт новини
фондация „рая георгиева” е регистрирана във вос през 2010. нейните основни цели са да съхранява паметта за творчеството на художничката Рая Георгиева /1978-2009/, да подкрепя и дава възможност на младите творци да реализират идеите си, да създаде сцена за творчески диалог и експерименти.

(en) contempo was created following the idea of the artist raya georgieva (1978 -2009) and implemented by raya georgieva foundation.partners contempo 2012 : international association for cultural management "sea blue" , radio varna , graffit gallery,  bulart gallery, yuka gallery, arhis  gallery, harmony gallery, eva`s gallery, gallery 8 , tereza art gallery, temporary space, stalker studio, music café look, yo ho hostel,  artin vision, horizont comlex, creative crew, hotel citius,“za teb” association.
collectors` module was organized by raya georgieva foundation with the partnership and support of the knoll gallery /austria/ and departure agency /austia/.
contempo - contemporary art festival is a noncommercial platform to encourage, present and promotе the art productioon of young authors up to 35 years old. the event is settled to present a dynamic version of creative searches and trends in the younger generation of art, to promote their work and provide a stage for the realization of their artistic provocations.collectors`module is  an annual forum in the frame of contempo festival.its  has the goal to stimulate the collectors attitutde  in the field of contemporary arts made by young artists. 
raya georgieva foundation (rgf) is based in varna since 2010. it main objectives are to keep the memory of the artist's talent and creativity of raya georgieva (1978-2009); support young artists to realize their idea;  create a stage for dialogue and creative experimentation. 
contempo 2012 is curated by  dora doncheva.  guest - curators: marya vassileva - project "mus.tempo"; rene beekman (the netherlands) - project  "hello, world"; adrien torok (hungary) - videoselection  "hungarian wave".
media partners: radio varna, formalno.com, why42.com,  art novini, moreto.net.
 -=-=-=-=-=-=-=--==-==
fast links - easy festival :-) 
--> location`s map / виж на картата: http://g.co/maps/h2fs6
-->сваляне на програма - постер /бг/ : http://issuu.com/bulart.gallery/docs/contempo_2012_poster_cmyk
-->сваляне на детайлна програма /download ful program: http://issuu.com/bulart.gallery/docs/contempo_2012__program_bg_eng
--> сваляне на програма модул "колекционери" /download program of collectors` module : http://issuu.com/bulart.gallery/docs/collectors_module_contempo2012